2019-02-10 SHA vs Mercy JV Girls Basketball - Pinkout - DJSportsPhotos