2019-02-10 SHA vs Mercy Girls Varsity Basketball - Pinkout - DJSportsPhotos