2019-03-01 SHA vs Male Varsity Girls Basketball - DJSportsPhotos